Project Description

POSLOVNI OBJEKT Z GARAŽO ZA OSEBNA VOZILA, Postojna

Naročnik ima na parceli namen zgraditi garažo za osebna vozila. Na parceli so obstoječi poslovni objekti, katere se v prvotni fazi ohrani. Del objekta za popravila želi podaljšat, prav tako delovne jaške.

Predvidi se izgradnja garaže za parkiranje 50 osebnih vozil. Objekt ima štiri osebne prehode in eden izvoz/uvoz. Streha garaže se poravna s talno površino dvorišča poslovnih objektov. Na delu do večstanovanjskih objektov se izvede dvignjena stena, kot protihrupna zapora. Parkiranje se izvede v dveh vrstah, s parkiranjem pod kotom 90 stopinj. Zgornji plato se uporabi začasno za parkiranje tovornih vozil. Povezava med zgornjim platojem in spodnjo garažo, je skozi obstoječe prenovljene stopnice.

Zgoraj opisana ureditve je začasne narave. V drugi fazi se predvidi na mestu gradnje ureditve večstanovanjskega objekta. Za parkiranje osebnih vozil novega večstanovanjskega objekta, se uporabi nova že zgrajena garaža. Nad etažo garaže se na novo zgradi večstanovanjski objekt. Obstoječim poslovnim prostorom se spremeni namembnost v večstanovanjsko, ter se jih po potrebi in smiselno nadgradi ali prizida. Območje je bilo nekdaj specifična poslovna cona in ji je smiselno ohranit pretekli duh. Osnovno konstrukcijo obstoječih objektov je (vsaj delno) smiselno ohranit, saj bo v končni meri dajala prostoru posebnost in pridih preteklosti. Posebnost in pridih preteklosti bo tako razpoznaven tudi v notranjosti in zunanjosti, novih in prenovljenih večstanovanjskih objektih.