Loading...

8

Ko je objekt zgrajen in je primeren za uporabo, mu je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. V določenih primerih izdelam Projekt izvedenih del – PID, v določenih pa je potrebna le izjava, da je predmetna gradnja skladna s gradbenim dovoljenjem. Ponovno se naroči izvedba geodetskega posnetka novega stanja. Stavbo se mora tudi vpisati v uradne evidence, v Kataster stavb na Geodetski upravi.
Tukaj je povsem na mestu, da opozorim še na sledeče: v primeru, da se stavbo, ki ima vse dokumente, gradbeno spreminja ali se ji spremeni namembnost, je potrebno pridobiti nove dokumente, ki bodo izkazovali spremenjeno stanje. Na primer: objekt ima gradbeno dovoljenje po zakonu, ker je bilo zgrajeno pred letom 1967. Želimo izvesti gradbene spremembe na objektu, za katero zakon zahteva gradbeno dovoljenje. Tega je potrebno pridobiti na novo (v določenih primerih lahko tudi sprememba gradbenega dovoljenja) in po končani gradnji pridobiti novo uporabno dovoljenje. V primeru da novo stanje izkazuje drugačne podatke, kot so navedeni v uradnih evidencah katastra stavb, je tudi potrebno izvesti spremembe v uradnih evidencah.