Loading...

PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADBENO DOVOLJENJE

3

Po končni pozitivni potrditvi idejne zasnove začnem s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. V fazi pridobivanja soglasij skupaj uskladimo vse dovode inštalacij na parcelo (če seveda že niso na sami parceli) in do objekta (elektrika, vodovod, kapnica, kanalizacija, mala čistilna naprava, greznica, telefon, optika, plin…). V kolikor pride do nesoglasja z lastniki sosednjih  parcel, je potrebno položaj inštalacij prilagoditi. Ko pripravim vso dokumentacijo (projektne pogoje, soglasja), vas opozorim, ali je potrebno urediti služnostne pogodbe in vam pomagam do ureditve potrebnih vpisov v zemljiško knjigo.

Dokumentacija nastaja  2-3 mesece, kar pomeni, da imate dovolj časa, da  dobite celovito predstavo o objektu. Pred dokončno izvedbo te faze dokumentacije lahko pride do dodatnih sprememb idejne zasnove zaradi:

  • zahtev soglasodajalcev,
  • problematike sosednjih parcel,
  • zahtev prostorskih aktov občine,
  • pripomb investitorjev.

V zadnji fazi izvedbe projekta za gradbeno dovoljenja ni več mogoče spreminjanje lokacijskih podatkov projekta.